PCS Nitrogen Inc. v. Ashley II of Charleston, LLC, Nos. 11-1662, 11-2087, 11-2099, 11-2104, & 11-2297